Visitkortopbjælke
Opdateringer 2017

Opdateringer 2017

OctoPro® 9.8, 9.8.1, 9.8.2 og 9.8.2

19. oktober 2017

Version 9.8 indeholder yderligere opdateringer af Kanban-module samt enkelte mindre forbedringer:

 • Kanbanmodulet: 1) Modulet er gjort touch-baseret og kan derfor anvendes på både tablets og pc´er med touchscreens. Der er i den forbindelse indført en ny menu-funktion til underliggende aktiviteter, der aktiveres ved et klik eller en berøring. Her kan vælges mellem Rediger, Evaluer, Flyt og Slet. 2) Der er mulighed for at oprette flere vandrette niveauer eller ”svømmebaner” på samme Kanbantavle, hvilket gør det muligt fx at adskille og flytte aktiviteter mellem forskellige afdelinger eller teams. Yderligere er det nu muligt at bemande opgaver direkte på hvert kort uden brug af bemandingsmodulet.
 • Gantt-modulet: Anvender nu samme type skalering som Kanban-modulet, hvilket bevarer den valgte skalering, når der skiftes mellem modulerne.
 • Målhierarkiet: Opdaterer automatisk skærmbilledet, når der ændres i Kanbanmodulet og omvendt.
 • Oprettelsesmodulet: Mulighed for selvoprettelse med kontrol af brugernavn- og password. Herunder mulighed for at brugerne løbende kan vedligeholde deres brugerdata eller teamtilknytning. Selvoprettelsen betinger, at brugeren skal acceptere en række vilkår i henhold til EU´s datapersonforordning og eventuelt godkende licensforhold eller lignende.
 • Porteføljedokumentet: Ledelsesdokument med oversigt over en række projekter. Der er nu mulighed for at få vist fx projektledernes evalueringskommentarer eller lignende i oversigten. Pdf-dokumentet er desuden opdateret med plads til flere projekter pr. side m.v.
 • OctoCollect: Mulighed for at sende e-mails til deltagere i forbindelse med statusændringer.
 • Login: Mulighed for token-login på lokale installationer.

OctoPro® 9.7

16. juni 2017

Version 9.7 indeholder primært opdateringer af Kanban-modulet:

 • Kanbanmodulet: 1) Evalueringsikonet viser nu en smiley, der afspejler statusvurderingen i det underliggende evaluerings- og logbogsmodul. Er der endnu ikke foretaget en statusvurdering, vises blot et rundt ikon med et spørgsmålstegn. 2) Aktiviteterne kan ligeledes statusvurderes ved at klikke på deres fremdrifts-søjler (ligeledes nye). Vurderingen angives ved opfarvning aktivitetens talværdi (Grøn, orange og rød). 3) Kanban-vinduet kan sættes til altid at skalere maksimalt.

OctoPro® 9.6

8. og 21. maj 2017

Version 9.6 rummer primært en række sikkerhedsoptimeringer. Hertil kommer

 • Kanbanmodulet: Kanban-kortene kan nu personificeres, så hvert kort kan være dedikeret til en eller flere personer. Dette kan foregå i forbindelse med det enkelte korts oprettelse eller efterfølgende via bemandingsmodulet. Via en rullemenu over tilknyttede opgavepersoner, er det muligt kun at få vist en specifik persons kanban-kort .
 • Søgemodulet: Er nu tilkoblet med en søgelinje i den øverste menulinje, men kan frakobles i Grundindstillingsmodulet.
 • Kontaktlistemodulet: Her er indført tre supplerende rullemenuer, der gør det muligt at udtrække specifikke brugergrupper ved at kombinere valg på tværs af institutioner, titel og teams.
 • Moduloversigten: Indeholder nu ikke blot alle moduler, men også mere specifikke modulfunktioner, der i særlige tilfælde kan anvendes i forbindelse med platformstilpasninger. Systemet er således helt selvdokumenterende og sikkerhedsstyringen er optimeret.
 • Forside/tekstmodulet: Designet er opdateret og hjælpefunktionerne popper up ved selve modulet.
 • Budget- og regnskabsmodulet: Mulighed for at afvinge budget- og regnskabsposter, der er betalt.

  OctoPro® 9.5.4

  2. april 2017

  Version 9.5.1 byder på følgende forbedringer:

  • Udskriftsmodulet: Optimeret pdf-udskrift: Formatering af tabellerne.
  • Hovedinterface: OctoPro kan nu skaleres til den maksimale skærmbredde, hvilket er praktisk i forbindelse med fx præsentationer eller krævende tilrettelæggelsesprocesser. Øvrige moduler, der vises i hovedfeltet, skalerer med.


  OctoPro® 9.5

  6. marts 2017

  I version 9.5 er der sat fokus på styringen af personaleomkostningerne i et givent projekt:

  • Bemandingsmodulet: Omkostningen pr. medarbejder angives automatisk og beregnes på baggrund af medarbejderens almindelige timeprojekttakst. Denne takst kan være givet overordnet fra fx lønsystemet, eller den kan fastsættes i det enkelte projekt. Ligeledes kan timetaksten ændres manuelt i forhold til de enkelte opgaver.
   Efterhånden som projektet afvikles og deltagerne registrerer deres timeforbrug i OctoDo, kan de aktuelle personaleomkostninger aflæses for hver medarbejder og samlet nederst i bemandingsmodulet.
   I porteføljen er det tilsvarende muligt at opstille kolonner for det samlede timeforbrug, budgetterede personaleomkostninger og faktiske personaleomkostninger.
  • Belastningsmodulet: Ved at klikke på de tilknyttede projektmedarbejdere i bemandingsmodulet åbnes et vindue (med Belastningsmodulet), der angiver medarbejderens timebelastning pr. uge. i den givne periode (vises årsvis).
  • OctoDo: I tids- og opgavestyringsmodulet OctoDo kan man nu tilkoble yderligere en kolonne, der angiver den aktuelle personaleomkostning pr. opgave beregnet på baggrund af det registrerede timeforbrug på opgaven og den fastsatte timepris i bemandingsmodulet. Kan også anvendes af tilkoblede konsulenter/leverandører.
  • OctoCollect: I krydstabuleringsmodulet er deltagernes tilmeldingsstatus medtaget: Dels som selektionsmulighed og dels som en kategori, der kan vises i de brugergenerede skemaer. Distribueres skemaerne anvendes der nu af sikkerhedsmæssige grunde en token.

  OctoPro® 9.4.1

  27. januar og 19. februar 2017

  • Udskift: Optimeret pdf-udskrift; 1) mulighed for farver på overskrifter (følger skabelonen), 2) sammenholder linjer og 3) fjerne overflødige linjeskift.
  • Kontaktlisten: Tilføjet Excel-eksport-ikon, der giver mulighed for eksportere det valgte brugerudsnit til Excel.
  • Redigering: 1) Højreklikmenuen giver nu mulighed for at vælge mellem 70 tekstfarver og 2) tekststørrelsen kan nemt redigeres ved blot at klikke gentagende gange på ikonet indtil teksten har den ønskede størrelse.
  • Porteføljevisningen: Navigationsmenuen er opdateret: 1) Kun synlige mapper vises, 2) mulighed for flere niveauer under tema/strategivisning og 3) underliggende mapper åbnes ved klik.

  OctoPro® 9.3

  17. januar 2017

  Kildevad arbejder fortsat med gøre fleksibiliteten af OctoPro så stor som mulig, med det formål at kunne løse alle typer opgaver i et stærkt PMO/PPMO så enkelt som muligt. Herudover tilbyder OctoPro også mange driftsfunktioner og kursus- og konferencefaciliteter.

  • Kanbanboard: 1) Løsningen er blevet opgraderet med farvestyring, der nedarves til underliggende elementer, hvilket gør det nemt at se sammenhængen mellem sammenhørende kanbankort, når aktiviteter trækkes ud på Kanbandboardet. 2) Dokumentstyringen er blevet direkte integreret i de enkelte kort. 3) Flere kan arbejde på det samme projekt-kanban, hvor de øvrige projektdeltageres justeringer opdateres straks. 4) Kanbanboardet kan skaleres til hele skærmvinduet i øverste højre hjørne. 5) Det er muligt at opsætte kanbanboardet med gråtoner i stedet for farver.
  • Farvepaletten: På tværs af systemet er farvepaletten blevet udvidet til 70 farver (kun til stede i højrekliksmenuen). .
  • Tekstskalering: Markeret tekst kan ændre størrelse ved at klikke på skalerings-ikonet (kun til stede i højrekliksmenuen). Gentagende klik gør teksten større og større. Efter 6. tryk blik teksten lille igen.
  • AnnoMeter: Pdf-udskrifterne er opdateret, så procesoverskrifterne udskrives under årshjulene.
  Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332