Visitkortopbjælke
Opdateringer 2018

Opdateringer 2018


OctoPro® 9.9.9

 • Riskovurdering: Som alternativet til de eksisterende risiko-vurderingsskemaer er der udformet et Risikomodul, der giver mulighed for løbende at foretage risikovurderinger og generere et billede af udviklingen i projektets risici. De enkelte risici beskrives med en årsag og mulig konsekvens og prioriteres i forhold til deres betydning (denne kan fx fastlægges som en konsekvens af deres sandsynlighed og risikofaktor). For hver risiko defineres tiltag der reducerer konsekvensen og tiltag, der reducerer sandsynligheden for at de indfinder sig.

OctoPro® 9.9.8

3. september 2018

I version 9.9.8 har vi indført et nyt oversigtsmodul:

 • Min pipeline: Modulet indeholder et gantt-diagram over den indloggede brugers aktuelle og kommende milepæle/aktiviteter på tværs af tilknyttede projekter. Det er placeret centralt i navigationsmenuen, så det altid kan nås med et klik, når man befinder sig i fx målhierarkiet, gantt-diagrammet, kanban-modulet m.v. Milepæle/aktiviteter præsenteres i datomæssig rækkefølge på tværs af projekterne, men kan sorteres i projektrækkefølge. Pipelinens tidsperiode er default sat til dags dato og 90 dage frem, men kan frit reguleres efter eget ønske.

OctoPro® 9.9.6

22. juni 2018

 • Gevinstrummet: Vi har udviklet et nyt modul, kaldet GevinstRummet. Her har porteføljeledelsen et solidt overblik over de forventede gevinster på tværs af de enkelte projekter. Gevinsterne kan fastlægges via gantt-modulet i de enkelte projekter - det vil sige deres realiseringstidspunkt, karakter og omfang (økonomisk og succesmæssigt).
 • Porteføljemodulet: I dette modul er der indført en mulighed for, at porteføljeledere kan opmærke et eller flere projekter og fx tildele dem prioriteringsværdier eller kommentarer.
 • Fasestyringen: Der er indført en mulighed for, at porteføljeledelsen kan opmærke afsluttede faser i projekterne (jf ovenfor). Disse faser vil så ikke længere kunne redigeres af projektlederne: Det kunne fx være faser, der indeholder et aftalegrundlag eller lignende.

OctoPro® 9.9.2

26. april 2018

 • Ganttdiagram: I diagrammets titelspalte (i venstre side) er strukturen/relationen mellem indsatser, milepæle og aktiviteter gjort markant tydligere. Desuden er der tilføjet en redigeringsmulighed, så det er nemt at tilføje, slette og redigere elementer (uden at skulle via Målhierarkimodulet). Ganttdiagrammet kan aktiveres via oversigten ”Mine projekter”, der typisk er placeret på Forsiden, hvilket gør det hurtigere og nemmere at gennemføre opfølgende styring på flere projekter, uden at skulle åbne disse.
 • Porteføljemodulet: Overskrifterne kan nu sorteres i begge retninger (første klik a-å, andet klik å-a).
 • OctoDo: Håndteringen af time-overforbrug er justeret (kontakt evt. Kildevad for nærmere information).
 • Styringsårshjulet: Enkeltdagsbegivenheder betragtes som særlige mærkedage eller afslutninger på processer. Disse markeres nu med en stjerne, der gør diagrammet nemmere at overskue.

OctoPro® 9.9.1

11. april 2018

Version 9.9.1 rummer primært en opdatering af årshjulsmodulet, der blandt gør, at størrelsen på årshjulene kan varieres i øverste højre hjørne på linje med de øvrige grafiske moduler. Desuden er navigationen og hastigheden optimeret.

I porteføljemodulet er porteføljeprintet fra version 9.8.8 yderligere opdateret: Projekttitlen (første felt) gøres automatisk til top-tekst, tomme felter medtages ikke og værdier for rullemenuer og radioknapper angives parentetisk. 

OctoPro®  9.8.9

11. marts 2018

Version 9.8.9 er en tværgående opdatering af de centrale kernemoduler, der giver brugerne mulighed for at redigere farverne på alle delelementer ved hjælp af samme funktion i SkabelonByggeren. Farvevalgene virker ind på alle niveauer og udskrifter (og går på tværs af modulerne):

 • Målhierarki: Farverne på indsatsområderne (resultatmålene) kan redigeres og vises individuelt.
 • Ganttdiagram: Farverne i ganttdiagrammet følger målhierarkiets farver og kan redigeres og vises individuelt.
 • Kanban: Farverne på kortene kan redigeres individuelt (supplerer den indbyggede mulighed for tværgående farvemarkering). Søjlernes farver kan desuden tildeles individuelle farver.
 • Loop: Farverne på de enkelte indsatsområder kan redigeres.
 • Styringsårshjul: A) Farverne på indsatsområder og milepæle kan redigeres individuelt både for procescirklerne og milepælene. B) Teksterne til de enkelte milepæle eller procescirkler kan vises i årshjulet efter eget ønske gennem tildelingen af en visningsfarve. C) Yderligere kan hver cirkel fyldes med farve frem til næste cirkel. Det giver mange muligheder for at nuancere årshjulenes udformninger - fx i form af mere lagkagelignende årshjul.
 • Projekt- og navigationsskabeloner: Fanebladenes farver kan redigeres på samme måde som de øvrige moduler.

Tildeles der ikke farver, anvender systemet blot de tilhørende default-farver (kan redigeres samlet af administrator).

OctoPro® 9.8.7 og 9.8.8

21. og 27. februar 2018

 • Styringsårshjulet (AnnoMeter): Der er indført direkte redigering, således at det nu er muligt at oprette, redigere og slette både procesringe og milepæle. Det er også muligt at knytte dokumenter direkte til de enkelte milepæle. Dette sker ved blot at klikke i det grafiske årshjul, uden brug af platformens øvrige redigeringsmoduler (der selvfølgelig stadig kan anvendes). Samtidig er årshjulet gjort mere interaktivt, så fx mouseover på en procesring får milepælene til at markere sig.
 • Navigationsmenuen: Årshjulet er nu lagt ind i den tværgående navigationsmenu, der kæder platformens kærneværktøjer sammen: Målhierarki, Ganttdiagram, Kanban, loop modulet OctoNova, Årshjulsværktøjet AnnoMeter, Bemanding og Budget. Det er således nemt at bevæge sig mellem modulerne i redigeringsarbejdet.
 • Mine projekter: Modulet skelner nu mellem projekttyperne (årshjul, Kanban, loopstyring og alm. projekter m.fl.), så det er muligt direkte fra forsiden at åbne de relevante status- og redigeringsmoduler for de enkelte projekttyper. Samtidig udelukkes administrative skabeloner fra visningen (default).
 • Porteføljemodulet: Nyt pdf-udskriftsmodul gør det muligt at udskrive de valgte projekter i den sorterede rækkefølge og med de valgte overskrifter. Hvert projekt udskrives med start på en ny side. Samtidig er det nu også muligt at opsætte OctoPro, så tilknytningen af et projekt til en given strategiplan samtidig gemmes i porteføljen, og kan vises som en kolonne på linje med de øvrige elementer.

OctoPro® 9.8.5

15. januar 2018

 • Support: Der er indført en supportfunktion i højre side af OctoPro, så brugere, der har behov for hjælp (fx til fundraising og støttemuligheder, få ekstern projektsupport, opbygge projektenhed eller finde mere viden i vores ressourcebibliotek), nemt kan finde vej. Supportfunktionen opsættes individuelt i forhold til den enkelte institutions behov med mulighed for fx at synliggøre lokale ressourcer/ ressourcepersoner (OctoPro har et indbygget værktøj til formålet), afklare spørgsmål om interne retningslinjer i forhold til projekter og politikker m.v. Kontakt Kildevad for nærmere opsætning.
 • OBS: Under Supportfunktionen i højre side vil der i Redigeringsfanen også være en OBS-funktion, hvor OctoPro automatisk peger på aktuelle handlemuligheder i forhold til det valgte projekt (manglende oplysninger, dato-hændelser der kræver indsatser m.v.).
 • Tekst-modulet: Dette modul anvendes primært til forside-funktioner, men kan også anvendes til andre formål (fx vejledning og support). Modulet giver nu flere muligheder for at anvende de indbyggede funktioner samt linke til eksterne.
Kildevad ApS • Mariane Thomsens Gade • DK-8000 Aarhus • Telefon: +45 46 32 54 22 • Mail: info@kildevad.com • CVR: 33758332